6. Overgangsbestemmelser ved bussbytte

Bytte fra en buss til en annen regnes som overgang når bussene inngår i en reisekjede. Bytte av buss må normalt skje innen en time etter ankomst første buss. Ved billettering til soner som ikke ligger i bussens trasé, settes overgangen til 4 timer fra reisestart. For skoleskyss gjelder egne regler, se pkt. 5.4.7. 
 

6.1 Overgang kontantbillett

 • Det skal om mulig selges billett helt til bestemmelsesstedet. Forutsetningen er at både på– og avstigningssted ligger innenfor ansvarsområdet for Hedmark Trafikk FKF og Opplandstrafikk. Dersom det kun er kjøpt billett til overgangsstedet, gis det overgangsrabatt ved kjøp av ny billett.

Spesifisering:

 • Kjøper man ny billett som er gyldig innenfor ankomstsonen (1 sone), og innen gyldig overgangstid (se billett), betaler ikke den reisende noen tillegg.
 • Dersom reisen fortsetter utover flere soner, betales en tilleggsbillett.
 • Hvis billetten er kjøpt helt frem til bestemmelsesstedet, og reisen i praksis ikke kan gjennomføres innen gyldig overgangstid, aksepteres også overgang etter dette, dog innen samme driftsdøgn.

 

6.2 Overgang enkeltbillett betalt med reisepenger

 • Ved bruk av reisepenger (verdi) gjelder de samme overgangsregler som ved bruk av kontantbillett. Innlandskortet skal leses av på alle busser under reisen.
 • Billetten legges elektronisk i kortet.
 • Er hele strekningen betalt, vil det ikke bli trukket nytt beløp fra kortet innenfor overgangstiden.
 • Er det kun billettert frem til overgangsstedet, belastes kortet for resterende strekning minus overgangsrabatten (1 sone).
 • Dersom reisen av grunner som ikke skyldes kunden, ikke kan gjennomføres innen overgangstiden, aksepteres overgang også etter dette, dog innen samme driftsdøgn.

 

6.3 Overgang periodebillett

Ved bruk av periodebillett gjelder følgende regler:

 • Periodebillett er gyldig på alle ruter innenfor den reisestrekning som ligger i kortet.
 • Kortet gjelder også som overgangsbillett til og fra annen rute innenfor billettens gyldighetsområde.
 • Ved overgang til annen buss valideres kortet på bussen.

 

6.4 Overgang Mobillett

Ved bruk av mobillett gjelder følgende regler:

 • Mobillett er gyldig på alle ruter innenfor den reisestrekning billetten er kjøpt for.
 • Alle billetter er etter aktivering gyldige i 60 minutter for billetter med reisestrekning 1 sone. Det legges deretter til 15 minutter ekstra gyldighet pr sone utover startsonen.
 • Billetten er gyldig så lenge animasjon er aktiv (i bevegelse).
 • Ved bussbytte skal billett forevises sjåfør på alle busser/delreiser.
 • Dersom det ved endepunkt av gyldighet på mobillett kjøpes en ny billett med krav om overgangrabatt, må det kjøpes en vanlig enkeltbillett.

 

6.5 Overgang FLEX

 • FLEX-billett gir gratis overgang fra FLEX til FLEX.
 • FLEX-billett gir en overgangsrabatt mellom FLEX og buss.
 • For å få overgangsrabatt fra buss til FLEX, må FLEX-billett kjøpes på bussen.