Kundeundersøkelse 2011

Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2012. Spørreskjemaer ble da delt ut til passasjerer på utvalgte bussruter og tidspunkt, og Hedmark Trafikk sto selv ansvarlig for den praktiske gjennomføringen.

I denne rapporten blir de fleste resultatene presentert i form av standardiserte gjennomsnitt på en skala fra 0 til 100. Dette er gjort for å gi en enkel og mest mulig ”pedagogisk” presentasjon av resultatene. Det er også lettere å sammenligne resultatene mellom de ulike bussrutene ved bruk av standardiserte gjennomsnitt. Resultatene skal tolkes slik at jo nærmere skåren er 100, jo mer fornøyd eller viktig anser passasjerene at de ulike forholdene er.