Kundeundersøkelser 2012

I 2012 ble det utført 3 undersøkelser. En undersøkelse på buss, en fokusgruppeundersøkelse og en telefonundersøkelse.

Undersøkelse på buss

Undersøkelse på buss ble gejnnomført i desember 2012. Spørreskejma ble delt ut til passasjerer på utvalgte bussruter og tidspunkt. Det er forholdsvis store forskjeller i tilfredsheten til passasjerene. Selv om vi ikke ser noen gjennomgående forskjeller mellom bybussruter og regionrutene når de ulike enkeltrutene er slått sammen, ser vi likevel at det er ulikheter både mellom enkeltruter og mellom ulike passasjergrupper. Selv om flere av totaltallene til Hedmark Trafikk er forholdsvis gode, er det viktig å gå bak disse tallene. I likhet med undersøkelsen i 2011 er det en tendens til at de som bruker bussen mest er minst fornøyd. Vi fikk til sammen 760 svar og rapporten kan du lese her:

 

 

Fokusgruppeundersøkelse

Undersøkelsen ble gjennomført i form av to fokusgrupper som ble holdt i Hedmark Trafikk sine lokaler i Hamar 21. november 2012. Undersøkelsen ble gjennomført i form av to fokusgrupper som ble holdt i Hedmark Trafikk sine lokaler i Hamar 21. november 2012. En fokusgruppe vil si en gruppe personer med ett eller flere felles kjennetegn som under ledelse av en moderator diskuterer et bestemt fenomen eller tema. I dette tilfellet var altså busstilbudet i Hedmark temaet. Hensikten med å bruke slike grupper er å skape et bilde av hvilke oppfatninger som finnes blant deltakerne. Oppsummert kan man altså si at Hedmark Trafikk er på god vei mot å utvikle et busstilbud kundene er fornøyd med. Selv om det fortsatt er rom for forbedringer, er fokusgruppedeltakerne fornøyd med endringene som er gjort så langt. Fokusgruppene er enige om at det er viktig med et godt kollektivtilbud, og enkelte mener det vil bli benyttet mer dersom tilbudet blir enda bedre. Hele rapporten kan du lese her:

 

 

Telefonundersøkelse

Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 15 år eller eldre, hvorav 165 er fra Hamar, 185 fra Ringsaker, 42 fra Løten og 108 fra Stange. Dette er et utvalg som er representativt for Hamarregionen. Intervjuene ble gjennomført i desember, 2012. I denne undersøkelsen ble det spurt om blant annet disse tingene: bruk av busstilbudet, opplevelsen på bussen, informasjon om busstilbudet, kvaliteten på busstilbudet, hva skal til at man bruker bussen oftere, kjenneskap til Innlandskortet og andre typer bussbilletter. Hele rapporten kan du lese her: